måndag 8 juni 2009

Franz Reuleaux 1884

Med anledning av gårdagens valresultat:

“Det torde ej för någon, som vill taga en öfverblick af verldens nu varande kulturtillstånd, varda förborgadt, hvilket betydelsefullt inflytande den vetenskapligt grundade tekniken i våra dagar utöfvar, och huru hon gör oss mägtiga af en vida större materiel alstringsförmåga, än som för några århundraden sedan var menskligheten möjlig. Vare sig på området för det hastiga befordrandet af laster såväl till lands som till sjös, eller då vi genomborra berg, nedtränga i jordens inre eller stiga upp i luften, då vi med blixtens hastighet utsända tankebilder öfver halfva jordklotet eller göra vår stämma förnimbar öfver hela länder, eller, för att väja en annan synpunkt, då vi å ena sidan taga de väldigaste krafter i vår tjenst, å andra sidan låta de fina, för den vanliga iakttagelseförmågan fördolda inre processerna i kropparne framträda och verka för våra ändamål – öfver allt i det moderna lifvet, rundt omkring oss, i oss, med oss är den vetenskapliga tekniken med sin rastlösa verksamhet vår oförtrutna tjenarinna och kamrat, om hvilken man först då blir rätt medveten, när hennes tjenst tillfälligtvis vägras oss.”

Föredrag  14 november 1884 av Franz Reuleaux i Wien. Publicerades i svenska Teknisk Tidskrift 1885

Inga kommentarer: